Revision history of "Deun-ixendegi euskotarra edo deunen ixenal euskeratuta ta ixentzat ezarten diran jayetako ixenan euskerazko ikurrpenak Arana-Goiri'tar Sabin'ak asmaubak egutegi bizkatara'rentzat eleizalde'tar koldobika'k egindako itxaure bategaz = Santoral vasco, ó sea," (Q33897)

From LexBib

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

24 August 2023

23 August 2023

22 August 2023